امیر کردستانی یک تیکت ارسال کرد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است