دستگاه حضور و غیاب  TM-F620
دستگاه حضور و غیاب  TM-AI03F
حضور و غیاب
دستگاه حضور و غیاب  TM 88
دستگاه حضور و غیاب  Tfs 70
دستگاه حضور و غیاب  Face TM F850
 
دستگاه حضور و غیاب  Face A1