دستگاه حضور و غیاب  Toosun-c
 
دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی Toosun