دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioLite N2
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما FaceStation F2
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioStation A2
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioStation
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioEntry W2
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioLite Net
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما X-Station
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioEntry Plus
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما 2 Bio Station
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما X-Pass S2
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما Bio Station L2
 
دستگاه حضور و غیاب سوپریما BioLite N2