ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت خصوصی 3979
    گزارش روباط عمومی
    بسته برای همیشه