انتشار امضای IPS برای بدافزار Dilemma

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است