باج افزار استفاده کننده از تکنیک Doppelganging

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است