شرکت ویرا سامانه رهام با تکیه بر تیم  متخصص و تجربه خود  تکنیک های جدید  در طراحی و معماری شبکه کامپیوتری  ارائه کرده است.که هدف  شرکت در طراحی و معماری شبکه کامپیوتری مجموعه کامل از  امنیت ، نظارت و مدیریت شبکه ، کاهش مدت زمان پاسخگویی به کاربران